projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Контакти Важни номера

СПИСЪК НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПАЗАРДЖИК

Наименование на структурата

 

Ведомство

Адрес

Ръководител

Телефон

Факс

Агенция по кадастъра

Служба по кадастъра

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2,

Ет.5-Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

Инж.Жени

Димитрова-

Праскова

44 40 57

44 86 25

44 40 57

Бюро по труда

Пазарджик

МТСП

Агенция по заетостта

Ул."Екз.Йосиф"№15А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Катя Янева

Зам. Началник

З.Фолева

Гл. Счетоводител

Илиана Бромова

44 46 11

44 62 89

44 59 77

Военно окръжие

МО

Ул."2-ри януари"10

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Подп.П.Петков

44 54 60

деж. 445463

"Държавен архив"

Териториална дирекция

ГУ"АРХИВИ"

КЪМ МС

Ул."Св.Иван Рилски"№5"

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Венета Бабачева

44 44 38

441848

Дирекция

"Гражданска защита"

Държавна агенция

"ГЗ"-МС

Бул. България №2

Пазарджик, ет.14

ДИРЕКТОР

Инж.Кръстю Кичов

Дежурен

44 51 18

402-202

8/ 202

по МВР 375

44 42 15

Затвора. Изпълнение на наказанията, Главна дирекция

Пазарджик

ГУ"Места за лишаване от свобода" към МП

ДИРЕКТОР

Веселин Коцев

434 434 

централа

Изпълнителна агенция"Пътища"

Областно пътно управление - Пазарджик

МРРБ

Бул. "Ал.Стамболийски"№20

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Иван Дишков

НАЧАЛНИК-ПОДДРЪЖКА

44 44 10

44 44 15

Комисия по търговия и защита на потребителите

МИ

Ул.П.Яворов №1,ет.3,ст.6

НАЧАЛНИК

44 17 10

КАТ – Пътна полиция

Регионална дирекция на вътрешните работи Пазарджик

Сектор пътна полиция - КАТ

МВР

Ул."Пловдивска"№84

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Марин Тодоров

434 434 

централа

Местна служба за съвети в земеделието

МЗГ

Ул."Царица Йоанна" №4

Сграда на селско стопанския техникум

Началник отдел

44 58 94

НАП

"Национална агенция за приходите"

Пазарджик

МФ

Главна Данъчна Дирекция

Ул."Ас.Златаров"№7

Пазарджик

ДИРЕКТОР

ТД на НАП

Георги Тахов

44 21 50

ф.44 62 54

Областна инспекция по труда ОИТ

МТСП

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Ул."Екзарх Йосиф"№15

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Васил Мезов

44 14 91

44 14 90

Областна дирекция

"Земеделие и гори"

МЗГ

Бул."Екзарх Йосиф""№3,ет.4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Гл.експерти

Цонев

44 31 83

44 18 45

44 86 33

Областна Дирекция

"Държавен Фонд Земеделие"

МЗГ

Бул."България"

Хотел"Тракия",ет.3

ДИРЕКТОР

Счетоводство

44 59 56

44 02 35

Регионална инспекция по околната среда и водите

МОСВ

Ул."Гурко"№3,ет.4,

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Гергана Шишиньова

Гл.счетоводител

44 43 89

40 19 39

44 38 03

Регионална дирекция за национален строителен контрол

РДНСК

МРРБ

Ул."Гурко"№3А

НАЧАЛНИК

Димо Димов

44 35 22

Регионално управление на горите-Пазарджик

МЗГ-НУГ

Бул. "Ал.Стамболийски"№50

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Инж.Мехмет Велият

Гл.счетоводител

44 55 96

44 83 95

44 31 98

Регионална ветеринарно-медицинска служба

МЗГ

Национална

ВМС

Ул."Н.Цанов"№4

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Панчовска

ДВСК-НАЧАЛНИК

Инспектори

44 42 12

44 43 36

44 45 26

Районно управление"Социално осигуряване"

ТП на НОИ

Ул."Екз.Йосиф"№15А

ДИРЕКТОР    

Ангелина Влайкова

Директор"Пенсионно осигуряване"

Китка Аврейска

40 42 10

44 50 71

40 42 60

Регионален център по здравеопазването

МЗ

Ул."Болнична"№17

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Лина Веселинова

Секретар/

Деловодител

44 52 62

Регионална дирекция"Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане

МТСП

Ул."Гурко"№3А

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Илиана Малинова

Н-к Общ.Служба"Соц Подпомагане"-

Мария Танева

44 47 16

44 07 77

44 16 88

44 48 68

Областна дирекция”Полиция”

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Комисар Емил Ганчев

434 434 

централа

РПУ - Пазарджик

МВР

Пл."Съединение"№3

Пазарджик

НАЧАЛНИК

Георги Пройчев

434 434 

централа

Регионална служба по противопожарна и аварийна безопасност – РС ПАБ

МВР

Ул."К.Величков"№16

Пазарджик

НАЧАЛНИК

 инж.И.Панайотов

Писков

44 41 87

по МВР 392

0889/244 551

Районна здравно-осигурителна каса - РЗОК

МЗ

Ул.11-ти Август №2

Пазарджик

ДИРЕКТОР

Д-р Мая Влайкова

402 103

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/, Главна дирекция, Териториално звено

МРРБ

Ул."Цар Шишман"№2

Ет.5,ст.505

Пазарджик

НАЧАЛНИК СЕКТОР

Мариана Мачканска

44 56 60

40 23 45

РИОКОЗ

МЗ

Ул."Болнична"№17

Пазарджик

Директор

Д-р Фани Петрова

44 18 99

44 53 65

44 18 33

Регионална Ветеринарномедицинска служба

Директор

Инспектор

лаборатория

44 42 12

44 45 26

44 42 12

Комисия по търговия и защита на потребителя,

Териториално подразделение

Пазарджик

Ул."Пейо Яворов"

№1,ет.3,ст.6

44 34 95

Окръжен съд-Пазарджик

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Председател

Секретар

деловодство

44 49 66

44 49 68

44 46 71

Окръжна прокуратура- Пазарджик

Ул."Хан Крум"№3

Пазарджик

Окръжен прокурор

Димитрия Ганчева

Тел./факс

44 51 95

44 53 01

Окръжна следствена служба

Пазарджик

Пл.Съединение"№2

Централа

Директор

Зам.-директор

Свилен Михайлов и

Албена Кузманова

40 29 10

44 44 23

44 23 20

Районен съд- Пазарджик

Ул."Хан Крум"№3

Деловодство

Председател

Ал.Александров

секретар

44 46 20

44 44 60

44 46 63

Районна прокуратура

Пазарджик

Ул."Хан Крум"№3

Районен прокурор

Тел.факс

44 43 75

44 42 70

44 53 01

Териториално поделение

"Български пощи"

Ул."Екзарх Йосиф"№11

Директор

Инж. Вела Банкова

44 61  78

ф.44 ++62 99

Център за спешна медицинска помощ

Ул. “Болнична”7

44 45 64

Административен съд Пазарджик

Председател

Емилия Георгиева

деловодство

40 72 26

40 72 24

Клон Пазарджик

Електроразпределение

Ул. “Гурко” 4

Управител

40 01 00

ВиК

Управител

Любомир Михайлов

44 43 40

КНСБ - Пазарджик

Ул. “Екзарх Йосиф” 15

Ръководител

Николай Недев

44 42 88

СРС “Подкрепа”

Ръководител

Никола Минчев

44 23 33