Начална страница Проекти финансирани от ЕС

Оперативна Програма "Административен Капацитет"

footeropak


Оперативна Програма "Околна Среда"

EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

OPOSflag

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

www.opе.moew.government.bg

OPOSflag11


Оперативна Програма "Развитие на Човешките ресурси"

EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

ESFflag2

Оперативна Програма "Регионално Развитие"

EUflag

gerb1

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

www.bgregio.eu

OPRRflag


Оперативна Програма "Техническа Помощ"

EUflag

OPTPflag11

OPOSflag11